Ajankohtaista

Julkaistu: 5.2.2017

Oulun käräjäoikeus tuomitsi viinaa alaikäiselle pojalle tarjonneen miehen alkoholirikkomuksesta ja pahoinpitelystä 30 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Lisäksi mies tuomittiin korvaamaan pojalle kivusta ja särystä sekä tilapäisestä haitasta 800 euroa.

Mies oli tarjonnut 12-vuotiaalle pojalle puistossa alkoholia. Poika oli juopunut alkoholista, mennyt tajuttomaksi ja hänet oli pitänyt viedä sairaalaan. Sairaalassa pojan veren alkoholipitoisuudeksi oli mitattu 2,73 promillea. Asiassa esitettiin näyttönä pojan ja todistajien kertomukset tapahtumista. Vastaaja kertoi, ettei hän muistanut kyseisiä tapahtumia. Käräjäoikeus arvioi pojan kertomuksen uskottavuutta sekä sitä, oliko asiassa esitetty riittävä näyttö vastaajan syyllisyyden tueksi.

Käräjäoikeus katsoi, että alkoholi oli aiheuttanut pojalle merkittävän terveysriskin, joka olisi voinut uhata tämän henkeä. Käräjäoikeus totesi myös, että 12-vuotiaan lapsen kehitystaso sekä tieto- ja kokemuspiiri huomioon ottaen tämän ikäisen lapsen ei yleensä voida katsoa ymmärtävän alkoholin juomisesta aiheutuvia vaaroja terveydelle. Vastaajan oli puolestaan väkevää alkoholijuomaa antaessaan pitänyt ymmärtää, että se voisi vahingoittaa pojan terveyttä. 

Oulun käräjäoikeus 31.10.2016; Tuomio 16/145077; Asianro R 16/1628

Lähde: https://www.edilex.fi/uutiset/51193

Julkaistu: 29.1.2017

Vuoden 2017 alusta lähtien toimeentulotukea haetaan Kelasta, joka tekee ratkaisun asiakkaan oikeudesta perustoimeentulotukeen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki tilanteessa, jossa henkilö tai perhe ei voi saada muuten toimeentuloaan tai jossa varat eivät riitä jokapäiväisiin välttämättömiin menoihin. Myös opiskelijalla on oikeus hakea perustoimeentulotukea, kun opintotuki ja muut tulot eivät riitä.

Ennen perustoimeentulotuen hakemista opiskelijan tulee selvittää mahdollisuudet opintotuen saamiseen. Kaikkien 18 vuotta täyttäneiden opiskelijoiden on myös haettava opintolainaa. Kesällä opiskelijan tulisi ensisijaisesti tehdä töitä, etsiä niitä aktiivisesti tai opiskella ja hakea kesäopintotukea.

Mikäli opintotukea ei voi saada, on opiskelijan tultava ensisijaisesti toimeen jollain muulla tavoin kuin perustoimeentulolla, kuten työttömyysturvalla, ansiotyöllä tai aikuiskoulutustuella. Opiskelijalla voi kuitenkin olla oikeus perustoimeentulotukeen, jos hänelle ei ole myönnetty opintolainan valtiontakausta tai hän ei ole saanut opintolainaa pankista, opiskelijan opintotukiaika on käytetty loppuun, opintotuki on lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen vuoksi tai opintotukea ei ole myönnetty tai se on lakkautettu jonkun muun syyn vuoksi. Perustoimeentulotuki on näissä tilanteissa kuitenkin tarkoitettu vain lyhytaikaiseksi tueksi.

Lue lisää opiskelijoille myönnettävästä perustoimeentulotuesta osoitteesta: http://www.kela.fi/toimeentulotuki-opiskelijat

Julkaistu: 23.12.2016

Joulukuun alussa voimaan tulleen rikosuhrimaksusta annetun lain (669/2015) myötä peritään kaikilta täysi-ikäisiltä rikoksentekijöiltä maksu rikoksesta, josta voidaan määrätä vankeusrangaistus. Lain tarkoituksena on vahvistaa valtion rahoitusta rikoksen uhrien tukipalveluihin. Maksut osoitetaan muun muassa Rikosuhripäivystyksen toimintaan.

Maksu määräytyy rangaistusasteikon perusteella riippumatta siitä, onko rikoksella uhria. Lain 3 §:n mukaan rikosuhrimaksu on 40 euroa, jos teosta säädetty ankarin rangaistus on enintään kuusi kuukautta vankeutta. Jos ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta, on maksun suuruus 80 euroa. Rikosuhrimaksu peritään myös yrityksiltä ja yhteisöiltä, jotka on tuomittu yhteisösakkoon. Tällöin rikosuhrimaksu on 800 euroa.

Lue lisää osoitteesta: http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/11/rikosuhrimaksukayttoonjoulukuunalusta.html

Julkaistu: 23.12.2016

Loma-asunto voidaan vuokrata edelleen myös tulonhankkimistarkoituksessa. Tämä otetaan huomioon myös tuloverotuksessa. Tuloverolain 54 §:n 1 momentin mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää pääomatuloista niiden hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuneet menot.

Korkein hallinto-oikeus arvioi loma-asunnon kulujen vähentämistä vuokratulosta tapauksessa (KHO 2.11.2016 ja KHO 2.12.2016), jossa sijoittamistarkoituksessa hankittu huoneisto oli vuokrattu hotellitoimintaa harjoittavalle yhtiölle. Kyseinen yhtiö vuokrasi huoneistoa edelleen. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että huoneistosta aiheutuneet kulut olivat huoneiston omistajan omaa käyttöä lukuun ottamatta tuloverotuksessa vähennyskelpoisia myös niiden päivien osalta, jolloin huoneistossa ei majoittunut hotellitoimintaa harjoittavan yhtiön kautta vuokralaista.

Sivut