Kategoria: Blogit

Blogikirjoitusten yläkategoria

Lapsen jättäminen perinnöttömäksi

Perinnönjättäjän rintaperillisiä ovat ensisijaisesti hänen lapsensa ja mikäli lapset ovat kuolleet, perillisiksi tulevat perinnönjättäjän lapsenlapset. Lain mukaan rintaperilliset voivat vaatia edesmenneen perinnöstä lakiosaa, joka perillisellä on oikeus saada edesmenneen tekemästä testamentista huolimatta. Lakiosuus turvaa näin rintaperillisen osuutta vainajan jäämistöstä. Onko rintaperillinen kuitenkaan aina oikeutettu saamaan lakiosansa, joka turvataan laissa?

Lakiosan suuruus on puolet perittävän omaisuudesta. Mikäli rintaperillisiä on esimerkiksi kaksi, lakiosa on neljäsosa perittävästä omaisuudesta. Jos perittävä on elämänsä aikana tehnyt omaisuudestaan testamentin, joka on määrätty kokonaan muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillinen siitä huolimatta oikeutettu lakiosaansa.

On kuitenkin mahdollista, että jopa rintaperillinen jää ilman minkäänlaista osuutta vanhempansa perinnöstä. Rintaperillinen on mahdollista tehdä kokonaan perinnöttömäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Tällöin rintaperillisellä ei ole lainkaan oikeutta lakiosaansa.

Perinnöttömäksi jättäminen edellyttää luonnollisesti painavia syitä. Esimerkiksi riitaisat välit eivät riitä perusteeksi lakiosan sivuuttamiseen. Jos rintaperillinen on kuitenkin tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, voi perittävä tehdä myös rintaperillisensä perinnöttömäksi. Lain mukaan perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimyspolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

Rintaperillisen voi jättää myös perinnöttömäksi, mikäli hän elää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Tällöin otetaan huomioon, kuinka syvästi rintaperillisen elämäntyyli on loukannut perittävää. Esimerkiksi pelkkä juopotteleva elämäntyyli tuskin riittää, mutta mikäli tähän liittyy lisäksi esimerkiksi oman lapsen huoltajuuden menetys ja muita pieniä rikoksia, voi kunniattoman elämän tunnusmerkit täyttyä.

Lain mukaan perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän määräykseen.

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Somessa voi syyllistyä rikokseen – milloin somettaminen on rangaistavaa?

Erilaiset somealustat, kuten Facebook, Instagram Twitter, TikTok ja Snapchat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet jakaa tietoa ajankohtaisista asioista, sekä pitää yhteyttä ja viestitellä muiden ihmisten kanssa. Aina ei kuitenkaan somealustan käyttäjä tiedosta, mikä on sallittua ja mikä ei. Voiko meneillään olevasta huoltoriidasta kertoa Facebook-päivityksellä, joka tavoittaa kaikki Facebook-ystävät? Tai voiko ex-puolison nykyisestä parisuhteesta tehdä Instagram-tarinan?

Somessa voi syyllistyä monenlaisiin rikoksiin, joista yleisimmät ovat ns. sananvapausrikoksia. Tavallisesti poliisitutkinnan kohteeksi joutunutta somettajaa epäillään kunnianloukkauksesta, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tai vainoamisesta. Myös laittomaan uhkaukseen voi syyllistyä netissä.

Usein kunnianloukkaus liitetään valheellisen tiedon levittämiseen. Tämä on kuitenkin vain yksi useammasta vaihtoehtoisesta tunnusmerkistöstä. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä, vaikka esitetty tieto pitäisikin paikkansa. Tällöin arvioitavaksi tulee se, onko tekijä halventanut toista sanoilla tai eleillä tai muulla tavalla. Toisen nimittäminen halventavalla tavalla voi olla kunnianloukkaus, vaikka käytetty ilmaisu sinänsä olisi käyttäjän mielestä paikkansa pitävä.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen käsittää sellaisen tiedon levittämistä, jota voidaan pitää yksityiselämään kuuluvana ja tästä syystä arkaluontoisena. Arviointi on luonnollisesti tapauskohtaista. Tässäkään arvioinnissa ratkaisevaa ei ole se, onko tieto pitänyt paikkansa. Myöskään se, että tieto on ollut julkista, ei tee levittämisestä laillista. Esimerkiksi rikostuomiota, jossa toinen on tuomittu pahoinpitelystä, ei voi levittää netissä vapaasti, vaikka tuomio onkin julkinen. Sen sijaan, jos tuomion julkistamisella tai levittämisellä on haluttu käsitellä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää kysymystä, tiedon levittäminen saattaa olla sallittua. Erikseen joudutaan myös arvioimaan sitä, saako esimerkiksi poliittisesta päättäjästä tai virkamiehestä julkistaa tietoja, joiden perusteella on syytä kyseenalaistaa hänen kykynsä toimia tehtävässään. Julkisuuden henkilöitä ja johtavassa asemassa olevia henkilöitä koskevien tietojen levittämisessä on yleisesti ottaen asetettu rikoskynnys huomattavasti korkeammaksi, kuin muita henkilöitä koskevien tietojen osalta.

Jos netissä on esitetty tietoja, jotka ovat loukkaavia, halventavia tai valheellisia, niitä voi pyytää poistettavaksi suoraan hakumoottoriyritykseltä, kuten Googlelta. Tuomioistuin voi myös eräitä joukkoviestintärikoksia käsitellessään määrätä verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta. Tällaisen asian käsittelyssä sovelletaan lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.

Jos itse on joutunut netissä solvauksen, halveksunnan tai yksityiselämän loukkauksen kohteeksi, kannattaa asiasta tehdä rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen tekemiseen voi myös saada apua asianajo- tai lakiasiaintoimistosta.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Elatusavun määrän muuttaminen

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, mikäli lapsi ei esimerkiksi asu pysyvästi toisen vanhempansa luona tai jos toinen vanhempi ei muutoin huolehdi lapsensa elatuksesta. Elatusavun määrästä voidaan sopia vanhempien kesken ja sen voi vahvistaa lastenvalvoja.

Elatusapusopimusta voidaan kuitenkin erinäisten syiden takia muuttaa. Elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet elatusavun vahvistamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet ja elatusavun muuttamista voidaan pitää kohtuullisena sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman kannalta. Elatusavun sovittua määrää voidaan siis muuttaa, jos lapsen elatuksen tarpeessa tai vanhemman elatuskyvyssä on tapahtunut olennainen muutos. Syynä elatusavun muuttamiseen voi olla esimerkiksi maksavan vanhemman sairastuminen ja tätä kautta työkyvyttömäksi päätyminen tai opiskelujen aloittaminen.

Oikeusministeriö on laatinut ohjeen, jonka selventää termiä ’’olennaisesti’’. Oikeusministeriön ohjeen mukaan elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos uusien olosuhteiden perusteella lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä. Kyseinen muutos ei saa olla lyhytaikainen. Lisäksi elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena. Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lapsen elatukseen liittyvät kysymykset voivat valitettavasti muodostua hyvinkin riitaisiksi. Juristeillamme on vankka kokemus liittyen lapsiasioihin. Autamme sinua mielellämme, ota rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Joululahjat ja niiden vaihto- tai palautusoikeus

Joululahjoissa on usein ajatuksena lahjan saajan yllättäminen ja siksi useimmiten lahjan saajalta ei kysytä etukäteen mitä hän haluaa lahjaksi. Joskus taas kysymisestä huolimatta lahja ei ole juuri sitä, mitä lahjansaaja toivoi. Tällöin lahjojen vaihto- ja palautusoikeus nousee kysymykseksi. Milloin lahjan voi palauttaa tai vaihtaa ja missä kunnossa?

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa, joka on ostanut tuotteen tai palvelun elinkeinonharjoittajalta eli ammatikseen tuotteita tai palveluja myyvältä taholta. Kuluttajansuojalaki mahdollistaa viallisen tai rikkinäisen tuotteen vaihdon tai palauttamisen, mutta toimivan tuotteen palauttamista se ei kaupasta ostettaessa mahdollista. Liikkeet voivat kuitenkin itse tarjota tätä laajempaa vaihto- tai palautusoikeutta ja usein esimerkiksi isommat ketjuliikkeet ovat valmiita vaihtamaan tai palauttamaan alkuperäisessä kunnossa olevan tuotteen. Useimmiten tuotteesta pitää olla kuitti tallella, mutta aina tätäkään ei vaadita.

Verkkokaupassa tuotteella on kuluttajansuojalain mukaan lähtökohtaisesti 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus, sillä ostaja ei ole voinut tarkastella tuotetta etukäteen. Tällöin tuotteen voi palauttaa, vaikka siinä ei olisikaan mitään varsinaista vikaa. Jotkin verkkokaupat tarjoavat kuluttajansuojalakia laajempaa vaihto- ja palautusoikeutta.

Kannattaa siis olla tarkkana ja tarvittaessa selvittää liikkeiden vaihto- ja palautuskäytännöt etukäteen ennen lahjojen hankkimista.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Kuinka estää perintöriita?

Perintö on klassinen sukuriitojen aiheuttaja. Syitä perintöriitojen aiheutumiselle voi olla lukuisia. Testamentilla voidaan ehkäistä perintöriitoja, mutta sen laatiminen oikeaoppisesti ja tarkasti on tärkeää, sillä riitojen aiheuttajia ovat muun muassa testamentin puutteellinen ja vanhentunut sisältö. Testamentti on sen laatijan viimeinen tahto omaisuutta koskevissa asioissa, joten on tärkeää varmistaa, että se toteutuu siten, kuin on tarkoitettu.

Kuinka testamentilla voi ehkäistä perintöriitoja? Testamentin ansiosta voidaan esimerkiksi turvata lesken tulevaisuus, säästää perintöverossa sekä rajata perillispiiriä. Testamentin pätevyys edellyttää kuitenkin, että se on tehty tiukkoja muotovaatimuksia noudattaen – muussa tapauksessa sillä ei ole sitovaa vaikutusta. Tämän vuoksi testamenttiasioissa kannattaa kääntyä osaavan juristin puoleen.

Testamentin sisällössä kannattaa kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat muutoin erityisen alttiita riidoille. Testamentin avulla kannattaa esimerkiksi poissulkea ulkopuolelle perillisten aviopuolisot. Näin mahdollisen avioeron sattuessa testamenttaamasi omaisuus jää perilliselle eikä hänen puolisollaan ole oikeutta sinulta testamentilla saatuun omaisuuteen. Lisäksi testamentissa esimerkiksi kesämökki, auto tai lemmikki voidaan määrätä tulemaan tietyn luotettavan henkilön omistukseen – tämän ansiosta sinun ei tarvitse kantaa huolta niiden kohtalosta.

Testamentissa kannattaa huomioida mahdollinen avopuoliso ja hänen asumisensa turvaaminen. Avopuoliso perii vain, mikäli hänen hyväkseen on laadittu testamentti. Avopuolisolla ei ole aviopuolison oikeuksia, joten pahimmillaan avoleski voidaan välittömästi häätää pois edesmenneen omistamasta, mutta yhteisenä pidetystä kodista. Testamentin avulla voidaan lisäksi vahvistaa avopuolison taloustilannetta.

Testamentti antaa siis poikkeuksellisen mahdollisuuden vaikuttaa asioihin vielä oman kuoleman jälkeen. Testamentti on elävä asiakirja ja sitä voidaan muuttaa aina elämäntilanteen muuttuessa. On hyvin tärkeää, että testamentti on laadittu asiantuntevan juristin kanssa, jotta se on oikeudellisesti pätevä ja vastaa perittävän tahtoa. Asianajajamme auttavat sinua mielellään juuri sinulle sopivan testamentin tekemisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Kodin tärkeimmät juridiset asiakirjat – hoida ainakin nämä kuntoon!

Hyvin laaditut asiakirjat ehkäisevät riitoja ja selventävät tilannetta, mikäli jotain tapahtuu. Edunvalvontavaltakirja, testamentti ja tarvittaessa avioehtosopimus ovat asiakirjoja, jotka suojaavat rakkaitasi yllätyksellisissä tilanteissä. Kyseisiin asiakirjoihin on liittynyt ja liittyy mahdollisesti edelleen ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä.

Avioehtoa ei enää nykypäivänä käsitetä osoituksena avioeron ajattelemisesta vaan ennemminkin luottamuksen ja välittämisen osoituksena. Avioehdolla voidaan sulkea tietty omaisuus avio-oikeuden ulkopuolelle ja siten vaikuttaa esimerkiksi uusperheissä lasten perintöön. Avioehdolla on merkitystä myös sen suhteen, mitä omaisuuttaan henkilö voi testamentata.

Edunvalvontavaltakirja taas käsitetään monesti lähinnä vanhempien, muistisairaiden ihmisten asiakirjaksi, vaikka sen tarve voi tosiasiassa realisoitua kenelle tahansa. Elämää ei voi ennustaa, joten suosittelemme kaikkia 18 vuotta täyttäneitä laatimaan edunvalvontavaltakirjan. Edunvalvojan nimittämistä ajatellen hyvä vaihtoehto on esimerkiksi puoliso, mutta myös yksi kokonaan perheen ulkopuolinen henkilö olisi viisasta olla varalla. Tämä tulee tarpeeseen silloin, jos valtuutetun ja valtuuttajan edut ovat keskenään ristiriidassa, esimerkiksi yhteistä kotia myydessä.

Testamentti on monin tavoin tärkeä asiakirja. Sillä voidaan esimerkiksi mahdollistaa myös avopuolison oikeus perintöön tai antaa myös puolison lapsille perintöä. Testamentin laatimiselle ei ole ikärajaa – oikea ikä on siinä vaiheessa, kun varallisuutta alkaa kertymään. Testamentilla voidaan ehkäistä perintöriitoja ja toisaalta sulkea esimerkiksi lasten tulevat puolisot perinnön ulkopuolelle. Tämä suojaa perillisiä siinä vaiheessa, jos heille tulee avioero, sillä tällöin toisella osapuolella ei ole oikeutta perintönä saatuun omaisuuteen. Testamentti kannattaa myös pitää ajan tasalla päivittämällä sitä tarpeen mukaan. Vanhaan elämäntilanteeseen tehty testamentti on yksi suurimmista riidan aiheuttajista. Riitoja aiheutuu myös tilanteissa, jossa testamentista aiheutuukin erilaisia vaikutuksia kuin on tarkoitettu. Tämän vuoksi testamenttia laatiessa tulee olla hyvin huolellinen ja käyttää mahdollisuuksien mukaan asiantuntijaa apuna.

Näin merkittävien asiakirjojen laatiminen on tärkeää hoitaa oikeaoppisesti, jotta ne eivät yllätä myöhemmin tehottomuudellaan. Autamme mielellämme niin testamentin, edunvalvontavaltakirjan kuin avioehdonkin laatimisessa.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Tiedätkö, miksi avioliitto kannattaa?

Avioliittojen suosio on ollut jo pitkään laskusuunnassa. Tämän taustalla on erityisesti yleinen perhedynamiikan muutos, jossa avoliitot ovat vakiintuneet yleiseksi perhemuodoksi. Vaikka nykyään on hyväksyttyä saada lapsia myös avioliiton ulkopuolella ja avoliitot ovat muutoinkin yleistyneet, niillä ei saavuteta samanlaisia juridisia vaikutuksia kuin avioliitoilla. Avioliitolla on seurauksia esimerkiksi isyyden tunnustamiseen, adoptio-oikeuteen, elatusvelvollisuuteen, sukunimeen sekä avioparin taloudellisin suhteisiin.

Avioliitto tuo avioparille avio-oikeuden toisen puolison omaisuuteen. Tämän myötä puolisoiden erotessa omaisuus lähtökohtaisesti jaetaan ja ositetaan tasan heidän välilleen. Aviopuolisot voivat toisaalta sopia myös avioehdosta, jolla avio-oikeuden alaista omaisuutta rajataan avio-oikeuden ulkopuolelle. Myös toisen osapuolen kuollessa suoritetaan ositus ja avioliitto mahdollistaa aviolesken perintäoikeuden tietyissä tilanteissa. Avoleskellä tätä oikeutta ei ole. Lisäksi aviopuolisoiden perintöverotus on avopuolisoiden verotukseen verrattuna edullista. Toisen puolison kuollessa aviolesken oikeuksiin liittyy muitakin etuja – avioleski saa jäädä esimerkiksi asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin. Avopuolisolla ei sen sijaan ole oikeutta jäädä asumaan yhteiseen kotiin, mikäli se on ollut kuolleen puolison omistuksessa eikä testamenttia ole. Avioleskellä on lisäksi lisäedellytysten täyttyessä oikeus leskeneläkkeeseen.

Avioliitossa olevia puolisoita pidetään automaattisesti toistensa lähiomaisina. Lähiomaisina heillä on oikeus saada tietoja toisen terveydestä. Mikäli toinen aviopuolisoista joutuu esimerkiksi onnettomuuteen ja sen myötä tehohoitoon, aviopuoliso pääsee lähiomaisena katsomaan häntä. Tämä ei välttämättä ole mahdollista parin ollessa vain avoliitossa. Lisäksi avioliitto tuo mahdollisuuden niin perheen sisäiseen kuin ulkoiseen lapsen adoptoimiseen. Tämän ansiosta aviopuoliso voi adoptoida esimerkiksi puolisonsa lapsen myös omakseen. Avopari ei sen sijaan voi adoptoida lasta keskenään lainkaan. Avioliitto tuo mukanaan myös puolisoiden keskinäisen elatusvelvollisuuden, jonka mukaan molempien puolisoiden on osallistuttava niin toistensa kuin koko perheen elatukseen kykyjensä mukaisesti.

Avioliitto tuo täten runsaasti turvaa ja varmuutta aviopuolisoiden välille niin avioliiton kuin avioliiton päättymisen aikana. Tämän myötä avioliiton merkitystä niin symbolisena kuin juridisenakin suhteena ei tulisi unohtaa.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Petosrikollisuus yleistyy – miten toimia?

Viime aikoina on uutisoitu paljon huijausten ja petosrikosten yleistymisestä. Monissa tapauksissa uhri on saatu erehdytettyä siirtämään rahaa ulkomaille, eikä todellista tekijää koskaan tavoiteta. Mutta miten välttää petoksen uhriksi joutumista?

Kaikkea ei voi ennaltaehkäistä, mutta paljon voi tehdä itse. Mikä kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, tuskin on sitä. Netissä tai oudosta sähköpostiosoitteesta tulleet tarjoukset sijoituksista tai upea nettirakkaus ovat sellaisia tilanteita, joissa olisi hyvä olla varovainen. Samoin huijausviestit esimerkiksi poliisin tai pankin nimissä ovat mahdollisia. Jos tällaisessa viestissä pyydetään esimerkiksi tilisi suojauksen salasanaa, sitä ei tule missään nimessä antaa.

Jos epäilet asiallisen oloista viestiä huijausviestiksi, älä vastaa siihen tai toimi siinä pyydetyllä tavalla. Jos viesti on lähetetty jonkin toimijan, kuten esimerkiksi pankin nimissä, ota yhteyttä tähän toimijaan ja varmista viestin oikeellisuus.

Petoksen uhriksi joutumista voi ehkäistä myös hoitamalla tietokoneen ja puhelimen tietosuojan kuntoon sekä ottamalla käyttöön kaksivaiheisen tunnistautumisen. Näin henkilökohtaiset tietosi ovat paremmin suojattuja.

Epäilen joutuneeni petoksen uhriksi, mitä teen?

  • Ilmoita asiasta pikimmiten poliisille. Mitä aiemmin asiasta ilmoitat, sitä todennäköisempää tekijän löytyminen on.
  • Taltioi tekijältä mahdollisesti saamasi viestit ja muu materiaali sekä toimita ne poliisille.
  • Jos olet antanut salasanojasi tai kortti- ja tilitietojasi, ilmoita tästä pikimmiten pankille. Credit-maksut voidaan saada vielä seurattua ja kortti kuoletettua ennen kuin vahinkoa on ehtinyt syntyä. Salasanat kannattaa vaihtaa välittömästi, jos epäilet antaneesi ne vahingossa huijarille.
  • Jos olet tehnyt siirtoja ulkomaille tai epäilyttävälle tilille, lopeta tilisiirrot heti ja anna saamasi tiedot poliisille.
  • Jos sinua uhkaillaan, kerro tästä ja huolestasi poliisille. He osaavat arvioida onko tilanteessa todellinen sinuun kohdistuva uhka ja miten tähän tulee reagoida.
  • Valmistaudu kuulemiseesi ja ota tarvittaessa yhteyttä asianajajaan. Petoksissa myös uhri voi syyllistyä rikokseen toimittamalla jonkun ulkopuolisen hänelle lähettämiä varoja ulkomaille. Tällöin asianajaja osaa ohjata, miten sinun kannattaa toimia prosessissa.
  • Hanki itsellesi osaava asianajaja. Asianajaja ajaa etuasi ja huolehtii prosessin kulusta puolestasi.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Mikä on hallinnanjakosopimus?

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö voi joskus aiheuttaa paljon päänvaivaa. Aina kiinteistön yhteisomistus ei ole omistajien yhteinen päätös, vaan seurausta siitä, että yhteisomistajat ovat perineet kiinteistön määräosissa, eikä kukaan perillisistä ole kyennyt lunastamaan sitä muilta perillisiltä. Määräosuuksin omistetussa kiinteistössä jokainen yhteisomistaja omistaa määräosan kaikista kiinteistöön kuuluvista alueista, rakennuksista ja rakennelmista. Tämä myös tarkoittaa sitä, että jokaisella yhteisomistajalla on oikeus käyttää kiinteistöä yhdessä muiden yhteisomistajien kanssa. Ongelmalliseksi tilanne voi muodostua esimerkiksi silloin, kun omistajien välillä on eripuraa kiinteistöstä tai kiinteistön yhteiskäyttö on käytännön syistä vaikeaa. Tällöin yhtenä ratkaisuna voi olla ns. hallinnansopimus.

Hallinnanjakosopimuksella yhteisomistajat voivat sopia keskenään siitä, miten kullakin yhteisomistajalla on oikeus käyttää kiinteistöä. Hallinnanjakosopimus voi olla hyvinkin yksinkertainen tai siihen voidaan sisällyttää paljon erilaisia ehtoja kiinteistön käytöstä. Huomionarvoista on, että se on nimensä mukaisesti sopimus: jokaisen yhteisomistajan on sitouduttava sopimukseen ja sen ehtoihin. Hallinnanjakosopimuksessa voidaan määritellä kiinteistön sisäiset rajat yhteisomistajien kesken. Tämä voi olla yhteisomistuksen kannalta hyvä vaihtoehto, jos kiinteistöä ei kaavoituksellisista syistä voida lohkota pienempiin osiin. Hallinnanjakosopimuksessa yhteisomistajat voivat yhdessä piirtää rajat siten, että jokainen omistaja saa hallittavakseen tietyn alueen kiinteistön sisällä. Sopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että jokin tietty alue tai rakennus on jatkossakin yhteiskäytössä. Esimerkiksi mökkikiinteistön ranta ja rantasauna voivat olla kaikkien yhteiskäytössä olevia kiinteistön osia.

Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että hallinnanjakosopimus säilyy muuttumattomana mahdollisissa omistajanvaihdostilanteissa. Hallinnanjakosopimusta voidaan muuttaa vain yhteisomistajien yhteisellä päätöksellä. Siksi sopimuksen ehdot kannattaa miettiä tarkkaan ja tarvittaessa käyttää myös ammattilaisen apua.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Esisopimus ja sen laatiminen

Esisopimus tarkoittaa sopimusta, jolla osapuolet sitoutuvat varsinaisen pääsopimuksen tekemiseen tulevaisuudessa. Esisopimuksia tehdään tyypillisesti esimerkiksi kiinteistönkauppaa tehtäessä. Se on sitovuudeltaan sekä muodoltaan yhtä velvoittava kuin pääsopimuskin. Esisopimus on pätevä niin kirjallisesti kuin suullisesti tehtynä, mutta kirjallinen muoto on todistelun näkökulmasta aina ensisijainen. Kirjallisen sopimuksen tekemällä voi ehkäistä riitatilanteita ja kirjallinen sopimus kannattaakin aina tehdä kattavasti ja selkeään muotoon. Kun esisopimus on laadittu kahden osapuolen väliseksi, sitovat sopimuksen velvoitteet molempia osapuolia. Tämän myötä kummallakin osapuolella on oikeus vaatia esisopimuksen mukainen velvoite täytettäväksi siinä sovitulla tavalla. Yksipuolisen esisopimuksen tekeminen on myös mahdollista. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi kiinteistönkaupassa esisopimus sitoo käytännössä vain sen osapuolia eikä esimerkiksi samasta kiinteistöstä kiinnostunutta muuta ostajaa.

Esisopimusta koskevat samat muotomääräykset kuin pääsopimustakin. Tämän myötä on huomattava, että esimerkiksi kiinteistökaupan esisopimus on tehtävä maakaaren määräämässä muodossa, jotta se olisi pätevä. Kaupan kohteen hintaa ei vielä esisopimuksessa tarvitse määritellä tarkasti, mutta esisopimuksesta tulee kuitenkin ilmetä kauppahinnan laskemisen perusteet. Maakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 120/1994) mukaan esisopimuksessa on yksilöitävä vähintään ne perusteet, joiden avulla lopullinen hinta on laskettavissa, mutta hinta voidaan jättää riippumaan esimerkiksi rakennusoikeuden määrästä tai yleisestä hintakehityksestä.

Esisopimuksen osapuoli voi jättää täyttämättä esisopimuksessa sovitun velvoitteensa tai muuten toimia esisopimuksen vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa kyseessä on sopimusrikkomus. Kiinteistön omistaja voi esimerkiksi myydä kiinteistönsä esisopimuksesta huolimatta jollekin toiselle. Tämä vuoksi jo esisopimuksessa kannattaa sopia siitä, mitä tapahtuu, jos toinen ei noudatakaan sopimusta. Kiinteämääräinen sopimussakko on yleensä helpoin, sillä sopimusrikkomuksesta aiheutunutta muuta vahinkoa voi olla vaikea näyttää toteen. Sopimussakko voidaan sopia myös juoksevaksi, jolloin sen määrä kasvaa, kunnes sopimusrikkomuksen aiheuttama asiaintila on korjattu. Juoksevasta sopimussakosta sovittaessa on myös järkevää määrittää sen kesto. Muutoin sen aktivoituessa voi olla vaikeaa määrittää sakon määräaika, ellei kyseessä ole korjattavissa oleva tilanne, kuten myöhästyminen. Myös esimerkiksi kiinteistökaupassa ostajan esisopimuksen yhteydessä maksettu käsiraha voi toimia rangaistusluontoisena mikäli ostaja sittemmin vetäytyy kaupasta ilman perustetta.

Esisopimus kannattaa siis laatia kirjallisena ja sen on noudatettava muotomääräyksiltään samoja vaatimuksia kuin pääsopimuksenkin ollakseen pätevä. Lisäksi esisopimukseen on tärkeää määrittää täsmällisesti jo etukäteen mahdolliset seuraamukset sen rikkomisen varalta. Ammattitaitoiset juristimme auttavat mielellään esisopimusten laatimisessa, jotta se menee kerralla nappiin.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!