Kategoria: Uncategorized

Toimistomme hakee kasvavaan tarpeeseen

LUPALAKIMIESTÄ

Edellytämme sinulta oikeustieteen maisterin tutkintoa sekä lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana tuomioistuimessa. Lisäksi toivomme aktiivista ja itsenäistä otetta työntekoon, huolellisuutta sekä sopeutumista välillä hyvinkin hektiseen aikatauluun. Aikaisempi työkokemus on eduksi, mutta tärkeämpää on innostuneisuus juridiikkaan ja ongelmanratkaisuun, soveltuvuus asianajajan ammattiin, sopivuus toimiston tiimiin sekä ammatin vaatimat sosiaaliset taidot.

Työpaikkasi sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta voit sopimuksen mukaan tehdä etätöitä. Meillä on toimipiste myös Forssassa ja Riihimäellä.

Työ vaatii liikkumista lähinnä Etelä-Suomessa. Palkkaus on provisiopohjainen.

OIKEUDELLISTA ASSISTENTTIA

Toivomme, että olet ainakin 3. vuoden opiskelija. Työsi on paikoitellen hyvinkin hektistä, mutta taatusti monipuolista ja opit käytännön työstä todella paljon. Panostamme vahvasti perehdyttämiseen ja meillä on hyvä ja kannustava työilmapiiri. Tule avustamaan juristejamme juridisten toimeksiantojen hoitamisessa!

Työpaikkoja koskevat tiedustelut ja hakemukset vain sähköpostitse toimisto@annia.fi.

Palkkaus tehtävään ja tiimiimme sopivan henkilön löytyessä.

Lapsen oikeuksista huoltoon, asumiseen ja tapaamisiin liittyvissä asioissa

Lapsella oikeus tavata läheistä henkilöä

Tapaamisoikeus on voitu lapsen vanhemman ohella vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille. Edellytyksenä on, että lapsella on tähän henkilöön läheinen, lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen verrattava, vakiintunut suhde. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi uusperheissä, sijaisperheissä ja apilaperheissä. Erityisen läheisenä henkilönä voidaan pitää myös isovanhempaa, joka on ollut tiiviisti mukana lapsen elämässä ja osallistunut lapsen elämään lähes päivittäin.

Vieraannuttamisen ehkäiseminen

Kummankin vanhemman on omalta osaltaan myötävaikutettava tapaamisoikeuden toteutumiseen. Lisäksi vanhemman on kasvatustehtävässään vältettävä kaikkea, mikä on omiaan aiheuttamaan haittaa lapsen ja toisen vanhemman väliselle suhteelle. Etenkin eron jälkeen on riski vieraannuttamiselle. Siinä vanhempi vaikeuttaa lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta, mikä voi johtaa suhteen vaikeutumiseen tai katkeamiseen.

Lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä

Viimeaikaisten lakiuudistusten tavoitteena on ollut vahvistaa lapsen osallisuutta häntä koskevien asioiden käsittelyssä. Uudistusten tarkoituksena on ollut parantaa lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn. Tästä johtuen huoltajien on selvitettävä lapsen mielipide ja otettava se huomioon lasta koskevia päätöksiä tehdessään. Lisäksi huoltajien velvollisuutena on kertoa lapselle häntä koskevista päätöksistä ja muista hänen elämäänsä vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla.

Miksi edunvalvontavaltuutus olisi hyvä antaa juristin laadittavaksi?

Asiakirjaa koskevat muotoseikat

Edunvalvontavaltakirjan tulee täyttää tietyt lain asettamat muotovaatimukset, jotta sitä voidaan pitää pätevänä (Laki edunvalvontavaltuutuksesta). Näiden muotoseikkojen vuoksi myös Digi- ja väestötietovirasto suosittaa edunvalvontavaltuutusta laadittaessa kääntymään asiantuntijan puoleen (https://dvv.fi/edunvalvontavaltuutus).

Mikäli edunvalvontavaltuutus on muotoseikkojen vuoksi pätemätön, määrätään henkilölle tarvittaessa edunvalvoja holhoustoimesta annetun lain perusteella. Käytännössä tämä lisää asiaan liittyviä kustannuksia sekä pitkittää valtuutuksen voimaantuloa verrattuna tilanteeseen, jossa edunvalvontavaltakirja olisi laadittu asianmukaisesti.

Vakiomuotoisen edunvalvontavaltakirjan puutteet

Internetissä on saatavilla useita erilaisia edunvalvontavaltakirjan malleja, jotka yleensä takaavat sen, että edunvalvontavaltuutus täyttää lain asettamat muotovaatimukset. Vakiopohja ei kuitenkaan ota huomioon edunvalvontavaltuutusta tarvitsevan omaa tahtoa ja yksilöllisiä tarpeita. Tästä syystä edunvalvontavaltuutuksen asiasisältö olisi hyvä saattaa asiantuntevan juristin laadittavaksi. Siten voidaan varmistua siitä, että eri vaihtoehtoja punnitaan riittävästi ja edunvalvontavaltuutukseen sisällytetyt lausekkeet muotoillaan niin, että ne täyttävät valtuuttajan yksilölliset tarpeet.

Oikeudellisen avustajan kokemus

Asiantunteva juristi osaa esittää edunvalvontavaltuutusta tarvitsevalle oikeat kysymykset, joiden avulla voidaan selvittää esimerkiksi muiden asiaan vaikuttavien asiakirjojen olemassaolo. Tämä mahdollistaa edunvalvontavaltuutuksen ja mahdollisten muiden asiakirjojen, kuten testamentin tai hoitotahdon välisten ristiriitaisuuksien yhteensovittamisen siten, ettei eri asiakirjojen välille pääse muodostumaan ristiriitoja.

Juristin aiempi kokemus asiakirjojen laadinnasta edesauttaa edunvalvontavaltuutukseen sisältyvien lausekkeiden muotoilemista siten, ettei tulkinnallisia epäselvyyksiä pääse syntymään. Toisaalta juristi osaa tarvittaessa tarkentaa ja selventää edunvalvontavaltuutukseen otettujen lausekkeiden merkityssisältöä. Esimerkiksi vakiomuotoisessa edunvalvontavaltuutuksessa valtuutus koskee usein valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa. Juristi osaa tarpeen vaatiessa muotoilla lausekkeen siten, että esimerkiksi mahdollinen yritystoiminta tai muu varallisuus jätetään valtuutetun päätäntävallan ulkopuolelle.

Edunvalvontavaltuutusta tehtäessä tulisi myös osata ennakoida tilanteet, joissa valtuutettu saattaa olla esteellinen edustamaan valtuuttajaa. Juristilla on kokemuksen tuomaa osaamista näiden tilanteiden ennakoimista varten.

Omaisuus ja perintösuunnittelu

Oletko miettinyt miten ja kenelle haluaisit omaisuutesi jälkeesi menevän? Muista, että suunnittelu kannattaa aina ja näin voit varmistaa, että perintö tulee jaettua toiveidesi mukaisesti ja tietysti mahdollisimman edullisesti. Tässä kannattaa käyttää asiantuntijaa apuna, niin sinun ei tarvitse miettiä onko kaikki tehty suunnitelmien mukaisesti.

Perintösuunnittelu alkaa käymällä läpi ketkä ovat sinun lainmukaisia perillisiäsi ja miten saat siirrettyä omaisuutesi haluamillesi henkilöille, joko jo elinaikanasi tai kuolemasi jälkeen. Asiantuntija kertoo, mitä eri vaihtoehtoja on olemassa ja mitkä ovat eri vaihtoehtoihin liittyvät veroseuraamukset.

Mitä keinoja on käytettävissä?

Testamentti on tärkein perintösuunnittelun väline. Testamenttityyppejä on erilaisia ja ne vaikuttavat myös verotukseen eri tavoin. Voit myös siirtää omaisuutta perillisille etukäteen, esimerkiksi lahjana. Samalle henkilölle voit lahjoittaa verottomana 4.999 euroa kolmen vuoden ajanjaksolla. Lisäksi varojen siirtämisen voi suunnitella toteutettavaksi erilaisten vakuutusten kautta.

Voit tarkasti itse määrätä omaisuudestasi. Voit esimerkiksi määritellä kenelle ja mitä haluat antaa ennen tai jälkeen kuoleman. Muista kuitenkin aloittaa hyvissä ajoin, sillä koskaan ei tiedä, mitä seuraava päivä tuo tullessaan. Asiantuntijan apu suunnittelussa on suositeltavaa eri vaihtoehtojen kartoittamiseksi.

Autamme mielellämme toteuttamaan sinun näköisesi perintöasioiden järjestelyn.

Saanko julkaista lapsestani kuvan netissä?

Tänä päivänä on yleistä, että vanhemmat julkaisevat lapsistaan kuvia sosiaalisessa mediassa. Aika ajoin aihe myös herättää keskustelua ja kysymyksiä. Onko vanhemmilla oikeus julkaista lapsestaan kuvia internetissä? Tarvitaanko kuvan julkaisuun lapsen suostumus? Entä jos on kyse pienestä lapsesta, joka ei kykene ymmärtämään mistä kuvan julkaisemisessa on kyse? Tässä kirjoituksessa avaamme selkokielellä aiheeseen liittyviä lainsäädännöllisiä näkökohtia ja pyrimme siten selkeyttämään, millaisia näkökohtia vanhempien tulisi aiheen tiimoilta ottaa huomioon.

Lapselta saatu suostumus kuvan julkaisuun

Lapsen vanhempana saatat ajatella, että sinulla on päätösvalta lapsesi yksityisyyttä koskevissa asioissa. Näin etenkin silloin, kun lapselta ei ole mahdollista tiedustella lupaa kuvan julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. Lapsen yksityisyyteen ulottuva päätösvalta ei kuitenkaan ole rajoittamaton. Vanhempana sinun tulisikin olla tietoinen seuraavista asiaan liittyvistä erityispiirteistä;

 • Kuva, josta lapsi on tunnistettavissa, kuuluu lainsäädännöllä suojattuihin henkilötietoihin.
 • Lapsilla on aikuisiin nähden yhtäläinen oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Lakisääteiseen yksityiselämän suojaan kuuluu oikeus määrätä siitä, miten ja missä yhteydessä haluaa julkisuudessa esiintyä.
 • Lasta edustaa hänen huoltajansa, jolla on oikeus päättää lapsen henkilökohtaisista asioista. Huoltajan oikeus päättää lastaan koskevista asioista perustuu kuitenkin tarkoitukseen turvata lapsen edun toteutuminen. Lisäksi lasten tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Edellä esitetystä seuraa, että sinun tulisi tiedustella lapseltasi lupaa hänen kuvansa julkaisemiseen sosiaalisessa mediassa. Lapsi voi antaa suostumuksensa kuvan julkaisemiseen, mikäli hän kykenee ymmärtämään mistä asiassa on kyse. Toisaalta lapsella on myös oikeus kieltää kuvansa julkaiseminen.

Lapsen vanhempana sinun tulisi myös itsenäisesti harkita, sisältääkö kuva arkaluonteista materiaalia. Lapsesta otettua, arkaluonteista materiaalia sisältävää kuvaa et saa julkaista internetissä edes lapsen suostumuksella. Kielto julkaista lapseen liittyvää arkaluonteista kuvamateriaalia perustuu vanhemman velvollisuuteen suojella lasta hänen hyvinvointinsa kannalta vahingolliselta aineistolta.

Mikäli lapsen suostumusta ei kyetä selvittämään, tulisi kuvan julkaisemiseen suhtautua pidättyväisesti. Edellä mainittuun tapaan huoltajan oikeus päättää lastaan koskevista asioista perustuu nimenomaan tarkoitukseen turvata lapsen edun toteutuminen ja tästä näkökulmasta asiaa myös oikeudellisesti arvioidaan.

Seuraukset oikeudettomasta kuvan julkaisemisesta

Lapsen vanhempana et ehkä ole tullut ajatelleeksi, että pahimmillaan kuvan julkaisemisesta oikeudettomasti voi joutua rikos- tai vahingonkorvausvastuuseen. Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisessä on kyse rikosvastuun perustavasta toiminnasta. Tieto on yksityiselämää loukkaavaa, kun se on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle.

Lapsesta julkaistun kuvamateriaalin vahingollisuutta on oikeuskäytännössä arvioitu muun muassa kiinnittämällä huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Millä tavalla kuva on julkaistu ja millainen on ollut henkilöä koskeva esittämistapa?
 • Kuinka vakavasta yksityiselämään tunkeutumisesta on kyse?
 • Mitä kuvan julkaisemisesta on seurannut?
 • Kuinka laajan yleisön saatavilla kuvamateriaali on tai on ollut?
 • Oliko henkilö suostunut kuvaamiseensa ja kuvien julkaisuun vai oliko kuvat otettu salaa tai muutoin luvattomin keinoin?

Ensisijainen merkitys asian arvioinnissa on lapsen edulla, joka voi syrjäyttää vanhemman intressit. Vanhempana saatat ajatella kuvan olevan harmiton, mutta lapsen mielestä kuvan julkaiseminen saattaa kuitenkin olla noloa. Internetin luonteen vuoksi kuva saattaa myös nousta myöhemmin esiin ja altistaa lapsen kiusaamiselle. Siten saatat lapsen vanhempana tulla tahtomattasi loukanneeksi lapsesi oikeutta yksityisyyteen ja saattaa hänet alttiiksi riskeille.

Lasten yksityiselämän on katsottu lasten haavoittuvaisen aseman vuoksi ansaitsevan erityistä suojelua. Siten julkisen vallan tehtäviin kuuluu viime kädessä suojella lasta huoltajan aseman väärinkäytöltä. Korkein oikeus on myös nimenomaisesti todennut, että alaikäisiä lapsia koskevien asioiden käsittelyssä ja julkistamisessa on lähtökohtaisesti noudatettava pidättyvyyttä ja varovaisuutta (KKO 2010:39, kohta 44). Edellä esitetyin perustein lainsäädäntömme asettaa siten selkeät lähtökohdat sille, mitä sinun tulisi lapsesi kuvia julkaistessasi ottaa huomioon.

Iltapäivystys keskiviikkoisin

Keskiviikosta 25.8.2021 alkaen lakimiehemme päivystää Hämeenlinnan toimipisteellämme osoitteessa Turuntie 4-6 klo 15-18, jotta Sinä voit soittaa tai sopia tapaamisen toimistollemme vielä tavanomaisen virka-ajan päätyttyä. Lakimiehemme tavoitat numerosta 044 0875 321/Sara Kortesoja.

Tietosuojaseloste

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja Asianajotoimisto Anniassa käsitellään sekä miten niitä kerätään, käsitellään ja suojataan.

1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Annia Oy
Turuntie 4-6, 13130, Hämeenlinna

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Maria Puputti
maria@annia.fi

3. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakassuhteiden ylläpito, hallinta ja asiakasviestintä sekä esteellisyyksien selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin voidaan sisällyttää seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero);
 • Henkilötunnus;
 • asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot, muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi sekä näitä koskevat muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen luovutukset

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta yleisesti taikka säännönmukaisesti kenellekään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Asiakasrekisteriä käyttäviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus myös käyttöoikeuden päättymisen jälkeen.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllämainitun posti- tai sähköpostiosoitteen kautta.