Kategoria: Lakipalvelut yksityisille

Yksityiset -kategorian alaotsikkosivujen kategoria

Lapsen jättäminen perinnöttömäksi

Perinnönjättäjän rintaperillisiä ovat ensisijaisesti hänen lapsensa ja mikäli lapset ovat kuolleet, perillisiksi tulevat perinnönjättäjän lapsenlapset. Lain mukaan rintaperilliset voivat vaatia edesmenneen perinnöstä lakiosaa, joka perillisellä on oikeus saada edesmenneen tekemästä testamentista huolimatta. Lakiosuus turvaa näin rintaperillisen osuutta vainajan jäämistöstä. Onko rintaperillinen kuitenkaan aina oikeutettu saamaan lakiosansa, joka turvataan laissa?

Lakiosan suuruus on puolet perittävän omaisuudesta. Mikäli rintaperillisiä on esimerkiksi kaksi, lakiosa on neljäsosa perittävästä omaisuudesta. Jos perittävä on elämänsä aikana tehnyt omaisuudestaan testamentin, joka on määrätty kokonaan muulle kuin rintaperilliselle, on rintaperillinen siitä huolimatta oikeutettu lakiosaansa.

On kuitenkin mahdollista, että jopa rintaperillinen jää ilman minkäänlaista osuutta vanhempansa perinnöstä. Rintaperillinen on mahdollista tehdä kokonaan perinnöttömäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä. Tällöin rintaperillisellä ei ole lainkaan oikeutta lakiosaansa.

Perinnöttömäksi jättäminen edellyttää luonnollisesti painavia syitä. Esimerkiksi riitaisat välit eivät riitä perusteeksi lakiosan sivuuttamiseen. Jos rintaperillinen on kuitenkin tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, voi perittävä tehdä myös rintaperillisensä perinnöttömäksi. Lain mukaan perittävä voi tehdä perillisen perinnöttömäksi, jos tämä on tahallisella rikoksella syvästi loukannut perittävää, hänen perimyspolvessa olevaa sukulaistaan, ottolastaan tai tämän jälkeläistä.

Rintaperillisen voi jättää myös perinnöttömäksi, mikäli hän elää jatkuvasti kunniatonta tai epäsiveellistä elämää. Tällöin otetaan huomioon, kuinka syvästi rintaperillisen elämäntyyli on loukannut perittävää. Esimerkiksi pelkkä juopotteleva elämäntyyli tuskin riittää, mutta mikäli tähän liittyy lisäksi esimerkiksi oman lapsen huoltajuuden menetys ja muita pieniä rikoksia, voi kunniattoman elämän tunnusmerkit täyttyä.

Lain mukaan perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Peruste on sen toteennäytettävä, joka vetoaa tähän määräykseen.

Asianajajamme auttavat sinua mielellään, mikäli sinulla heräsi aiheen tiimoilta jotain kysyttävää. Ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Somessa voi syyllistyä rikokseen – milloin somettaminen on rangaistavaa?

Erilaiset somealustat, kuten Facebook, Instagram Twitter, TikTok ja Snapchat tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet jakaa tietoa ajankohtaisista asioista, sekä pitää yhteyttä ja viestitellä muiden ihmisten kanssa. Aina ei kuitenkaan somealustan käyttäjä tiedosta, mikä on sallittua ja mikä ei. Voiko meneillään olevasta huoltoriidasta kertoa Facebook-päivityksellä, joka tavoittaa kaikki Facebook-ystävät? Tai voiko ex-puolison nykyisestä parisuhteesta tehdä Instagram-tarinan?

Somessa voi syyllistyä monenlaisiin rikoksiin, joista yleisimmät ovat ns. sananvapausrikoksia. Tavallisesti poliisitutkinnan kohteeksi joutunutta somettajaa epäillään kunnianloukkauksesta, yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä tai vainoamisesta. Myös laittomaan uhkaukseen voi syyllistyä netissä.

Usein kunnianloukkaus liitetään valheellisen tiedon levittämiseen. Tämä on kuitenkin vain yksi useammasta vaihtoehtoisesta tunnusmerkistöstä. Kunnianloukkaukseen voi syyllistyä, vaikka esitetty tieto pitäisikin paikkansa. Tällöin arvioitavaksi tulee se, onko tekijä halventanut toista sanoilla tai eleillä tai muulla tavalla. Toisen nimittäminen halventavalla tavalla voi olla kunnianloukkaus, vaikka käytetty ilmaisu sinänsä olisi käyttäjän mielestä paikkansa pitävä.

Yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen käsittää sellaisen tiedon levittämistä, jota voidaan pitää yksityiselämään kuuluvana ja tästä syystä arkaluontoisena. Arviointi on luonnollisesti tapauskohtaista. Tässäkään arvioinnissa ratkaisevaa ei ole se, onko tieto pitänyt paikkansa. Myöskään se, että tieto on ollut julkista, ei tee levittämisestä laillista. Esimerkiksi rikostuomiota, jossa toinen on tuomittu pahoinpitelystä, ei voi levittää netissä vapaasti, vaikka tuomio onkin julkinen. Sen sijaan, jos tuomion julkistamisella tai levittämisellä on haluttu käsitellä jotain yhteiskunnallisesti merkittävää kysymystä, tiedon levittäminen saattaa olla sallittua. Erikseen joudutaan myös arvioimaan sitä, saako esimerkiksi poliittisesta päättäjästä tai virkamiehestä julkistaa tietoja, joiden perusteella on syytä kyseenalaistaa hänen kykynsä toimia tehtävässään. Julkisuuden henkilöitä ja johtavassa asemassa olevia henkilöitä koskevien tietojen levittämisessä on yleisesti ottaen asetettu rikoskynnys huomattavasti korkeammaksi, kuin muita henkilöitä koskevien tietojen osalta.

Jos netissä on esitetty tietoja, jotka ovat loukkaavia, halventavia tai valheellisia, niitä voi pyytää poistettavaksi suoraan hakumoottoriyritykseltä, kuten Googlelta. Tuomioistuin voi myös eräitä joukkoviestintärikoksia käsitellessään määrätä verkkoviestin poistettavaksi yleisön saatavilta. Tällaisen asian käsittelyssä sovelletaan lakia sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä.

Jos itse on joutunut netissä solvauksen, halveksunnan tai yksityiselämän loukkauksen kohteeksi, kannattaa asiasta tehdä rikosilmoitus poliisille. Rikosilmoituksen tekemiseen voi myös saada apua asianajo- tai lakiasiaintoimistosta.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Elatusavun määrän muuttaminen

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa maksettavaksi elatusapua, mikäli lapsi ei esimerkiksi asu pysyvästi toisen vanhempansa luona tai jos toinen vanhempi ei muutoin huolehdi lapsensa elatuksesta. Elatusavun määrästä voidaan sopia vanhempien kesken ja sen voi vahvistaa lastenvalvoja.

Elatusapusopimusta voidaan kuitenkin erinäisten syiden takia muuttaa. Elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet elatusavun vahvistamisen jälkeen ovat olennaisesti muuttuneet ja elatusavun muuttamista voidaan pitää kohtuullisena sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman kannalta. Elatusavun sovittua määrää voidaan siis muuttaa, jos lapsen elatuksen tarpeessa tai vanhemman elatuskyvyssä on tapahtunut olennainen muutos. Syynä elatusavun muuttamiseen voi olla esimerkiksi maksavan vanhemman sairastuminen ja tätä kautta työkyvyttömäksi päätyminen tai opiskelujen aloittaminen.

Oikeusministeriö on laatinut ohjeen, jonka selventää termiä ’’olennaisesti’’. Oikeusministeriön ohjeen mukaan elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos uusien olosuhteiden perusteella lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä. Kyseinen muutos ei saa olla lyhytaikainen. Lisäksi elatusavun muuttamista on sekä lapsen että elatusapua suorittavan vanhemman olot huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena. Aiemmin vahvistettua elatusapua voidaan muuttaa joko vanhempien välisellä uudella sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lapsen elatukseen liittyvät kysymykset voivat valitettavasti muodostua hyvinkin riitaisiksi. Juristeillamme on vankka kokemus liittyen lapsiasioihin. Autamme sinua mielellämme, ota rohkeasti yhteyttä.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Nuoret ja rikollisuus

Viime aikoina on uutisoitu jonkin verran nuorten tekemistä ja nuoriin kohdistuneista rikoksista. Mutta miten nuoria käsitellään rikosoikeuden näkökulmasta?

 Nuoren rikosoikeudellinen vastuu alkaa hänen täytettyään 15-vuotta. Myös jo alle 15-vuotias voi joutua vahingonkorvausvastuuseen teostaan ja hänen tekemästään rikoksesta jää joka tapauksessa merkintä poliisin rekisteriin. Kun puhutaan nuorista rikoksentekijöistä, tarkoitetaan 15–20-vuotiasta henkilöä, joka on syyllistynyt rikokseen.

Rikokseen syyllistyneen nuoren kohdalla voidaan huomioida hänen ikänsä ja aiempi rikostaustansa rangaistusta mitattaessa eli rangaistuksen pituutta arvioitaessa. Alle 18-vuotias voidaan myös tuomita nuorisorangaistukseen tai yhdistelmärangaistukseen, jos hän on uusinut vakavan rikoksen. Nuoren ikä voi siis vaikuttaa myös rangaistustyypin valintaan.

Rikosprosessissa nuoren ikä voidaan huomioida myös muuten. Esitutkinnassa häntä kuulustellaan, mutta kuulusteluissa voi olla mukana nuoren huoltaja ja usein myös sosiaalitoimen henkilökuntaa. Nuorella, kuten muillakin rikoksesta epäillyillä, on oikeus asianajajaan ja asianajajan tulee hoitaa nuoren asiaa lain puitteissa tämän edun mukaisesti.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Rikosasian käsittely oikeudessa

Kun syyttäjä on vienyt asian oikeuden käsiteltäväksi, päättää oikeus tavallisesti istuntopäivästä. Joissain vähäisemmissä rikoksissa asia voidaan asianosaisten suostumuksella käsitellä kirjallisessa menettelyssä, mutta pääsääntöisesti rikosasiat käsitellään tuomioistuimessa pääkäsittelyssä. Asianosaisilla on oikeus olla paikalla ja tuomioistuin kutsuu heidät istuntoon. Joskus asianosaiset kutsutaan istuntoon henkilökohtaisesti tai avustajan edustamana sakon uhalla. Näin toimitaan, kun oikeus katsoo henkilön läsnäolon olevan välttämätöntä asian selvittämiseksi.

Rikosasian käsittelyssä syyttäjällä on suuri rooli käsittelyn eteenpäin viemisessä, vaikka tuomari käyttääkin oikeudessa viimesijaista valtaa. Istunnossa kummallakin osapuolella on mahdollisuus esittää näkemyksensä asiasta ja kommentoida toisen osapuolen esittämiä seikkoja ja todisteita. Myös todistajia kuullaan tarvittaessa ja molemmilla osapuolilla on oikeus ilmoittaa todistajia kuultavaksi oikeuteen.

Asian pääkäsittelyn jälkeen oikeus antaa ratkaisunsa joko heti istunnon jälkeen tai harkintaa vaativissa asioissa myöhemmin kirjallisena. Oikeus on ratkaisussaan sidottu lakiin ja sen tulee ratkaista asia esitetyn näytön ja lain perusteella.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Mitä rikosasiassa tapahtuu esitutkinnan jälkeen? Syyttäjän syyteharkinta

Kun poliisi on suorittanut rikosasiaan liittyvän esitutkinnan, rikosasia siirretään syyttäjälle syyteharkintaan. Syyteharkinnassa syyttäjä päättää, nostaako hän epäillystä rikoksesta syytteen vai ei. Syyttäjän on lain mukaan nostettava syyte epäillystä rikoksesta, jos se on laissa säädetty rangaistavaksi, sen syyteoikeus ei ole vanhentunut ja on olemassa todennäköisiä syitä rikoksesta epäillyn syyllisyyden tueksi. Mikäli syyte päätetään nostaa, syyttäjä laatii tapauksesta haastehakemuksen, jossa hän kuvailee, mitä rikosta syyte koskee. Kuvauksessaan syyttäjä kertoo mitä asiassa on hänen tietojensa mukaan tapahtunut ja kertoo, mikä rikos on hänen mielestään kyseessä. Tämän jälkeen asia etenee tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Syyttäjä voi kuitenkin monessa erilaisessa tilanteessa jättää syytteen nostamatta. Tällöin hän laatii kirjallisen päätöksen syyttämättä jättämisestä ja perustelee siihen johtaneet syyt. Perusteluista on ilmettävä ne seikat ja todisteet sekä näytön arviointi ja oikeudellinen päättely, joihin päätös perustuu. Päätös perusteluineen toimitetaan syyttämättä jätetylle epäillylle sekä asianomistajalle eli uhrille. Asianomistajalla on oikeus itse nostaa syyte rikoksesta, vaikka syyttäjä olisi päättänyt jättää syytteen nostamatta. Kannattaa kuitenkin huomioida, että asian vieminen oikeuteen ilman syyttäjän myötävaikutusta lisää asianomistajan kuluriskiä ja sitä kannattaakin harkita aina tarkoin.

Syyttäjä jättää syytteen nostamatta, jos rikokseen epäillyn syyllisyydestä ei ole riittävää näyttöä. Useimmiten syyte on siis nostettava, jos on olemassa todennäköisiä syitä rikosepäilyn tueksi. Syyttäjä voi kuitenkin luopua myös näissä tilanteissa syytteen nostamisesta harkinnanvaraisella perusteella, jos esimerkiksi rikos on vähäinen, rikoksesta epäilty on alaikäinen, asian jatkamisen kustannukset tulisivat kohtuuttomiksi tai jos rangaistusta olisi pidettävä kohtuuttomana tai se ei olisi tarkoituksenmukainen.

Rikoksen vähäisyyden perusteella syyttämättä jättäminen edellyttää, että rikoksesta ei ole odotettavissa ankarampaa rangaistusta kuin sakko ja että rikosta on sen haitallisuus tai siitä ilmenevä tekijän syyllisyys huomioon ottaen pidettävä vähäisenä. Vähäisyyden arvioinnissa mittapuuna käytetään epäillyn rikoksen vertaamista saman rikoslajin eli esimerkiksi näpistyksen normaalitapaukseen.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Rikosprosessin kulku – esitutkinta

Rikosprosessi alkaa, kun poliisi on joko itse havainnut epäillyn rikoksen tai joku on tehnyt asiasta ilmoituksen. Poliisi alkaa tällöin tutkia asiaa ja kuulustelee siihen mahdollisesti liittyviä henkilöitä tai henkilöitä, jotka ovat kuulleet tai nähneet jotain asiaan liittyvää. Rikosilmoituksen voi tehdä poliisille sähköisesti tai menemällä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle. Poliisin tutkinnan keinot vaihtelevat sen mukaan, millaista rikosta epäillään. Poliisilla on valta käyttää esitutkinnan aikana pakkokeinoja, kuten ottaa henkilö putkaan säilöön, mutta näiden keinojen käyttö ja niiden rajat on tarkasti säännelty.


Joskus väitetty rikos voi olla jo lähtökohtaisesti vanhentunut tai käy ilmi, ettei rikosta ole koskaan tapahtunut. Tällöin poliisi ei jatka esitutkintaa.


Esitutkinnasta tehdään esitutkintapöytäkirja, johon kirjataan esitutkinnan tulokset eli se, mitä asiassa on selvinnyt. Siitä tulee ilmi kuultujen henkilöiden kertomukset, todistusaineisto, mahdolliset kuvat rikospaikalta ja poliisin näkemys rikosnimikkeistä. Jos poliisi katsoo, että asiassa on syytä epäillä rikosta, siirretään asia syyttäjälle syyteharkintaan.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Joululahjat ja niiden vaihto- tai palautusoikeus

Joululahjoissa on usein ajatuksena lahjan saajan yllättäminen ja siksi useimmiten lahjan saajalta ei kysytä etukäteen mitä hän haluaa lahjaksi. Joskus taas kysymisestä huolimatta lahja ei ole juuri sitä, mitä lahjansaaja toivoi. Tällöin lahjojen vaihto- ja palautusoikeus nousee kysymykseksi. Milloin lahjan voi palauttaa tai vaihtaa ja missä kunnossa?

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa, joka on ostanut tuotteen tai palvelun elinkeinonharjoittajalta eli ammatikseen tuotteita tai palveluja myyvältä taholta. Kuluttajansuojalaki mahdollistaa viallisen tai rikkinäisen tuotteen vaihdon tai palauttamisen, mutta toimivan tuotteen palauttamista se ei kaupasta ostettaessa mahdollista. Liikkeet voivat kuitenkin itse tarjota tätä laajempaa vaihto- tai palautusoikeutta ja usein esimerkiksi isommat ketjuliikkeet ovat valmiita vaihtamaan tai palauttamaan alkuperäisessä kunnossa olevan tuotteen. Useimmiten tuotteesta pitää olla kuitti tallella, mutta aina tätäkään ei vaadita.

Verkkokaupassa tuotteella on kuluttajansuojalain mukaan lähtökohtaisesti 14 päivän vaihto- ja palautusoikeus, sillä ostaja ei ole voinut tarkastella tuotetta etukäteen. Tällöin tuotteen voi palauttaa, vaikka siinä ei olisikaan mitään varsinaista vikaa. Jotkin verkkokaupat tarjoavat kuluttajansuojalakia laajempaa vaihto- ja palautusoikeutta.

Kannattaa siis olla tarkkana ja tarvittaessa selvittää liikkeiden vaihto- ja palautuskäytännöt etukäteen ennen lahjojen hankkimista.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Toimistomme hakee kasvavaan tarpeeseen

LUPALAKIMIESTÄ

Edellytämme sinulta oikeustieteen maisterin tutkintoa sekä lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana tuomioistuimessa. Lisäksi toivomme aktiivista ja itsenäistä otetta työntekoon, huolellisuutta sekä sopeutumista välillä hyvinkin hektiseen aikatauluun. Aikaisempi työkokemus on eduksi, mutta tärkeämpää on innostuneisuus juridiikkaan ja ongelmanratkaisuun, soveltuvuus asianajajan ammattiin, sopivuus toimiston tiimiin sekä ammatin vaatimat sosiaaliset taidot.

Työpaikkasi sijaitsee Hämeenlinnassa, mutta voit sopimuksen mukaan tehdä etätöitä. Meillä on toimipiste myös Forssassa ja Riihimäellä.

Työ vaatii liikkumista lähinnä Etelä-Suomessa. Palkkaus on provisiopohjainen.

OIKEUDELLISTA ASSISTENTTIA

Toivomme, että olet ainakin 3. vuoden opiskelija. Työsi on paikoitellen hyvinkin hektistä, mutta taatusti monipuolista ja opit käytännön työstä todella paljon. Panostamme vahvasti perehdyttämiseen ja meillä on hyvä ja kannustava työilmapiiri. Tule avustamaan juristejamme juridisten toimeksiantojen hoitamisessa!

Työpaikkoja koskevat tiedustelut ja hakemukset vain sähköpostitse toimisto@annia.fi.

Palkkaus tehtävään ja tiimiimme sopivan henkilön löytyessä.

Kuinka estää perintöriita?

Perintö on klassinen sukuriitojen aiheuttaja. Syitä perintöriitojen aiheutumiselle voi olla lukuisia. Testamentilla voidaan ehkäistä perintöriitoja, mutta sen laatiminen oikeaoppisesti ja tarkasti on tärkeää, sillä riitojen aiheuttajia ovat muun muassa testamentin puutteellinen ja vanhentunut sisältö. Testamentti on sen laatijan viimeinen tahto omaisuutta koskevissa asioissa, joten on tärkeää varmistaa, että se toteutuu siten, kuin on tarkoitettu.

Kuinka testamentilla voi ehkäistä perintöriitoja? Testamentin ansiosta voidaan esimerkiksi turvata lesken tulevaisuus, säästää perintöverossa sekä rajata perillispiiriä. Testamentin pätevyys edellyttää kuitenkin, että se on tehty tiukkoja muotovaatimuksia noudattaen – muussa tapauksessa sillä ei ole sitovaa vaikutusta. Tämän vuoksi testamenttiasioissa kannattaa kääntyä osaavan juristin puoleen.

Testamentin sisällössä kannattaa kiinnittää huomiota asioihin, jotka ovat muutoin erityisen alttiita riidoille. Testamentin avulla kannattaa esimerkiksi poissulkea ulkopuolelle perillisten aviopuolisot. Näin mahdollisen avioeron sattuessa testamenttaamasi omaisuus jää perilliselle eikä hänen puolisollaan ole oikeutta sinulta testamentilla saatuun omaisuuteen. Lisäksi testamentissa esimerkiksi kesämökki, auto tai lemmikki voidaan määrätä tulemaan tietyn luotettavan henkilön omistukseen – tämän ansiosta sinun ei tarvitse kantaa huolta niiden kohtalosta.

Testamentissa kannattaa huomioida mahdollinen avopuoliso ja hänen asumisensa turvaaminen. Avopuoliso perii vain, mikäli hänen hyväkseen on laadittu testamentti. Avopuolisolla ei ole aviopuolison oikeuksia, joten pahimmillaan avoleski voidaan välittömästi häätää pois edesmenneen omistamasta, mutta yhteisenä pidetystä kodista. Testamentin avulla voidaan lisäksi vahvistaa avopuolison taloustilannetta.

Testamentti antaa siis poikkeuksellisen mahdollisuuden vaikuttaa asioihin vielä oman kuoleman jälkeen. Testamentti on elävä asiakirja ja sitä voidaan muuttaa aina elämäntilanteen muuttuessa. On hyvin tärkeää, että testamentti on laadittu asiantuntevan juristin kanssa, jotta se on oikeudellisesti pätevä ja vastaa perittävän tahtoa. Asianajajamme auttavat sinua mielellään juuri sinulle sopivan testamentin tekemisessä, joten ota rohkeasti yhteyttä!

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!