Avioero ja ositus

Avioliiton päättyessä moni asia muuttuu. Omaisuudesta tulee tehdä ositus tai erottelu, josta eroavat puolisot voivat sopia keskenään. Puolisoiden varallisuuden jakamisesta on hyvä laatia kirjallinen ositussopimus. Sopimuksen laatiminen juristin avulla varmistaa, että se täyttää lain asettamat vaatimukset.

Avioeron vaiheet infografiikkana – klikkaa isommaksi

Erityisesti riitatilanteissa tarvitaan asiantuntemusta osituksessa, jotta varmistetaan taloudellisten asioiden oikeudenmukainen selvittäminen. Tarvittaessa opastamme neuvottelemaan osituksesta ja valvomme, että solmittava ositussopimus on asiakkaamme etujen mukainen. Mikäli ositusta varten joudutaan määräämään pesänjakaja, avustamme joka vaiheessa ja tarvittaessa toimimme myös pesänjakajana.

Tiedätkö oikeutesi erotilanteessa?

Ota meihin yhteyttä tasapuolisen osituksen laatimiseksi.

10+ kysymystä avioerosta

Katso juristin vastaukset noin kymmeneen yleisimpään kysymykseen erosta.

Avioerohakemuksen voi toimittaa asuinpaikan mukaan lähimpään käräjäoikeuteen. Hakemuksen voi jättää käräjäoikeuden kansliaan tai lähettää käräjäoikeuteen postitse tai sähköpostina.

Kyllä, avioeroa voi hakea joko toinen puoliso yksin tai molemmat puolisot yhteisesti. Toisin sanoen toinen puoliso ei voi estää avioeroa kieltäytymällä jättämästä avioerohakemusta.

Nykyisin avioerohakemuksessa ei tarvitse ilmoittaa syytä erolle.

Tämäkin asia voidaan puolisoiden kesken sopia. Viime kädessä asia voidaan jättää käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Ei. Jos puolisot ovat keskeytyksettä asuneet erillään viimeiset kaksi vuotta, käräjäoikeus voi tuomita heidät avioeroon ilman harkinta-aikaa. Tämä erillään asuminen tulee kuitenkin jollain tavalla osoittaa. Tällaisessa tilanteessa on usein hyvä turvautua lakimiehen apuun.

Lähtökohta on, että kumpikaan puoliso ei saa hyötyä avioerosta. Avioero-osituksessa voidaan huomioida puolisoiden ennen avioliittoa kerryttämä omaisuus. Näin voidaan tehdä erityisesti tilanteessa, jossa avioliitto on kestänyt hyvin lyhyen aikaa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että puolison panos yhteiselämään voi olla muutakin kuin rahallista. Oleellista on, että tällaisen tilanteen huomioimista osituksessa pitää osata vaatia.

Puolisoiden välillä olisi hyvä laatia avioehtosopimus avioliiton solmimisen yhteydessä. Asiantunteva lakimies, joka huomioi molempien puolisoiden tarpeet, voi tällaisen sopimuksen laatia.

Puolisot voivat yhteisesti sopia lasten asumisesta, tapaamisesta, huollosta ja elatuksesta. Lähtökohtaisesti ja lapsen etua ajatellen asioiden sovinnollinen ratkaiseminen on aina paras vaihtoehto. Viime kädessä käräjäoikeus tekee päätöksen asiasta ja molempien vanhempien tulee sitä noudattaa.

Normaalitilanteessa hieman yli puoli vuotta, mutta riitaiset tapaukset saattavat kestää useita vuosia.

Avioerohakemuksen voi perua harkinta-ajan kuluessa ennen kuin käräjäoikeus on tuominnut puolisot avioeroon. Hakemuksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti käräjäoikeuteen. Tämä peruutusilmoitus pitää molempien puolisoiden allekirjoittaa.

Jos osapuolet eivät saa sovinnollisesti ositusta tehtyä, he voivat hakea pesänjakajaa tekemään asiassa ratkaisun. Yleensä pesänjakajaksi määrätään toisen osapuolen nimeämä asianajaja. Jokainen asia on omanlaisensa ja etenee tarvittavilla toimilla.

Aluksi pesänjakaja pyytää osapuolilta omaisuusluetteloa ja näkemystä asiasta kirjallisesti. Yleensä järjestetään ainakin yksi osituskokous. Tämä voidaan järjestää myös etänä videoyhteydellä.

Pesänjakaja tekee ratkaisunsa osapuolten esittämien vaatimusten ja näytön perusteella. Hänelle voidaan toimittaa kirjallista materiaalia ja myös henkilökuuleminen on mahdollista. Asiantuntija osaa selvittää osituksen kannalta merkitykselliset seikat. Hän osaa myös arvioida miten asiassa kannattaa edetä käytyään yksityiskohdat asiakkaan kanssa läpi.

Lopuksi pesänjakaja antaa asiassa jakoratkaisun. Ratkaisusta ilmenee mitä kumpikin osapuoli saa jaossa ja muut ratkaistut seikat perusteluineen. Jakoratkaisusta voi valittaa nostamalla moitekanteen käräjäoikeuteen 6 kuukauden kuluessa ratkaisun antamisesta. Moiteoikeudesta voi myös luopua tekemällä tästä ilmoituksen.

Jos molemmat osapuolet luopuvat moiteoikeudestaan, ratkaisu tulee heti lainvoimaiseksi. Tällöin ratkaisuun ei voi enää hakea muutosta. Menettelyn kesto vaihtelee ja siihen vaikuttaa muun muassa jaettavan omaisuuden määrä ja esitetyt vaatimukset. Yleensä menettely kestää joitain kuukausia. Kuitenkin mikäli asia jatkuu moitekanteella käräjäoikeuteen, voi sen käsittely kestää helposti toista vuotta.

  • Suullisesti sopiminen ei korvaa kirjallista sopimusta.
  • Aviovarallisuusyhteys säilyy niin kauan kuin tämä on tehty. Sopimus tehdään viimeistään kuolinpesässä.
  • Omaisuussuhteet selkiytyvät, kun osituksessa sovitaan mitä kumpikin osapuoli saa.
  • Usein on järkevää hoitaa heti, jotta myös velvoitteet eriytyvät. Esimerkiksi pankkilainat voidaan järjestellä uudelleen.
  • Yleensä molemmilla osapuolilla motivaatio selvittää asia heti eron hetkellä.
  • On hyvä katkaista sitovat suhteet entiseen puolisoon varsinkin riitaisissa eroissa, joihin liittyy lasten asioista sopiminen.
  • Ammattilaisen avulla tehty sopimus turvaa etusi toteutumisen, sisältäen myös verotuksellisten seikkojen huomioimisen.

Ota yhteyttä – sovitaan aika tapaamiselle