Käytetyn asunnon kauppa – Mistä virheestä voi saada korvausta?

Virheitä on monenlaisia

Käytetyssä asunnossa katsotaan olevan virhe ensinnäkin silloin, jos se ei vastaa sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tämä ilmenee useimmiten siten, että asunto ei vastaa kauppakirjassa sovittua.

Laki velvoittaa myyjän oma-aloitteisesti antamaan tiedon sellaisista sekoista, joiden voidaan olettaa vaikuttavan ostajan ostopäätökseen. Myyjä tai hänen edustajansa ei saa antaa asunnosta virheellisiä tietoja ja oikeat tiedot on annettava ennen kaupantekoa. Näin ollen asunnossa on virhe, jos se ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupan tekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Asunnossa on virhe myös siinä tapauksessa, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Myyjän on muun muassa ilmoitettava ostajalle tiedossaan olevat merkittävät viat ja puutteet, joita ostaja ei voi havaita tavanomaisessa tarkastuksessa.

Asunnossa on virhe myös silloin, kun asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää, kun otetaan huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat. Tällöin voidaan puhua niin sanotusta piilevästä eli salaisesta virheestä.

Käytettyä asuntoa ostettaessa asunnon ikääntyminen ja luonnollinen kuluminen täytyy ottaa huomioon kauppaa tehtäessä. Käytetyn asunnon kaupassa ostajan tarkastusvelvollisuus asunnon kunnon ja muiden ominaisuuksien suhteen korostuu. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi tullut huomata asunnon tavanomaisessa tarkastuksessa ennen kaupantekoa.

Mikä virhe oikeuttaa korvaukseen?

Käytetyn asunnon kaupassa riidat koskevat useimmiten asunnossa ollutta salaista virhettä kuten kosteusvauriota tai sisäilmaongelmaa.

Arvioitaessa sitä, onko asunnossa salainen virhe, huomiota tulee kiinnittää useaan tekijään. Perimmäinen kysymys on se, mitä ostaja on perustellusti voinut edellyttää. Tätä arvioidaan kaupan tekohetkellä vallinneiden olosuhteiden näkökulmasta. Erityistä merkitystä on asunnon iällä ja asunnossa mahdollisesti suoritetuilla peruskorjauksilla. Mitä uudemmasta asunnosta on kysymys, sitä parempaa kuntoa ostaja voi perustellusti edellyttää. Jos kyseessä on iäkkäämpi asunto, ostajan on osattava varautua esimerkiksi kulumisesta johtuviin vikoihin ja korjaustarpeisiin, ellei asuntoa ole juuri kunnostettu. Lähtökohtaisesti ostajalla on oikeus edellyttää, että asunto vastaa kunnoltaan ja tasoltaan sitä, mikä on tavallista samalla alueella sijaitsevissa vastaavissa asunnoissa, jollei hänelle ole nimenomaisesti muuta ilmoitettu. Muun muassa näihin seikkoihin on kiinnitettävä huomiota arvioitaessa sitä, onko asunnossa salainen virhe.

Mikäli ostaja havaitsee myöhemmin esimerkiksi kylpyhuoneessa kosteusvaurion, on mahdollista, että tätä ei katsota virheeksi, joka oikeuttaisi hinnanalennukseen. Tämä perustuu siihen, että asunto-osakeyhtiöllä on lakiin perustuva yleinen kunnossapitovastuu. Yhtiöllä on velvollisuus korjata osakkaan hallinnassa olevien tilojen sisäosat, jos sisäosat ovat vaurioituneet rakenteen tai yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvan rakennuksen muun osan vian tai sen korjaamisen vuoksi. Näin ollen ostajalle ei välttämättä aiheudu vaurion korjaamisesta suoranaisia kustannuksia, jotka oikeuttaisivat hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen.    

Käytetyn asunnon kaupassa riidat ovat suhteellisen yleisiä ja jokaiseen riitaan liittyy omat erityispiirteensä, jotka on ratkaistava tapauskohtaisesti. Oikeudelliseen asiantuntemukseen tukeutuminen jo riidan alkumetreillä on usein tarkoituksenmukaista, jotta turhat kustannukset voidaan välttää.

Tutustu myös seuraaviin artikkeleihimme:

Asunnon virhe

Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus asuntokaupassa


Lisätietoja:Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

One thought on “Käytetyn asunnon kauppa – Mistä virheestä voi saada korvausta?

  1. Pingback: Mistä asuntokaupoissa riidellään? - Asianajotoimisto Annia Oy | Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa, Kittilä

Comments are closed.