Avainsana: sopimus

Mikä on hallinnanjakosopimus?

Yhteisomistuksessa oleva kiinteistö voi joskus aiheuttaa paljon päänvaivaa. Aina kiinteistön yhteisomistus ei ole omistajien yhteinen päätös, vaan seurausta siitä, että yhteisomistajat ovat perineet kiinteistön määräosissa, eikä kukaan perillisistä ole kyennyt lunastamaan sitä muilta perillisiltä. Määräosuuksin omistetussa kiinteistössä jokainen yhteisomistaja omistaa määräosan kaikista kiinteistöön kuuluvista alueista, rakennuksista ja rakennelmista. Tämä myös tarkoittaa sitä, että jokaisella yhteisomistajalla on oikeus käyttää kiinteistöä yhdessä muiden yhteisomistajien kanssa. Ongelmalliseksi tilanne voi muodostua esimerkiksi silloin, kun omistajien välillä on eripuraa kiinteistöstä tai kiinteistön yhteiskäyttö on käytännön syistä vaikeaa. Tällöin yhtenä ratkaisuna voi olla ns. hallinnansopimus.

Hallinnanjakosopimuksella yhteisomistajat voivat sopia keskenään siitä, miten kullakin yhteisomistajalla on oikeus käyttää kiinteistöä. Hallinnanjakosopimus voi olla hyvinkin yksinkertainen tai siihen voidaan sisällyttää paljon erilaisia ehtoja kiinteistön käytöstä. Huomionarvoista on, että se on nimensä mukaisesti sopimus: jokaisen yhteisomistajan on sitouduttava sopimukseen ja sen ehtoihin. Hallinnanjakosopimuksessa voidaan määritellä kiinteistön sisäiset rajat yhteisomistajien kesken. Tämä voi olla yhteisomistuksen kannalta hyvä vaihtoehto, jos kiinteistöä ei kaavoituksellisista syistä voida lohkota pienempiin osiin. Hallinnanjakosopimuksessa yhteisomistajat voivat yhdessä piirtää rajat siten, että jokainen omistaja saa hallittavakseen tietyn alueen kiinteistön sisällä. Sopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että jokin tietty alue tai rakennus on jatkossakin yhteiskäytössä. Esimerkiksi mökkikiinteistön ranta ja rantasauna voivat olla kaikkien yhteiskäytössä olevia kiinteistön osia.

Hallinnanjakosopimus voidaan kirjata Maanmittauslaitoksen lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että hallinnanjakosopimus säilyy muuttumattomana mahdollisissa omistajanvaihdostilanteissa. Hallinnanjakosopimusta voidaan muuttaa vain yhteisomistajien yhteisellä päätöksellä. Siksi sopimuksen ehdot kannattaa miettiä tarkkaan ja tarvittaessa käyttää myös ammattilaisen apua.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Esisopimus ja sen laatiminen

Esisopimus tarkoittaa sopimusta, jolla osapuolet sitoutuvat varsinaisen pääsopimuksen tekemiseen tulevaisuudessa. Esisopimuksia tehdään tyypillisesti esimerkiksi kiinteistönkauppaa tehtäessä. Se on sitovuudeltaan sekä muodoltaan yhtä velvoittava kuin pääsopimuskin. Esisopimus on pätevä niin kirjallisesti kuin suullisesti tehtynä, mutta kirjallinen muoto on todistelun näkökulmasta aina ensisijainen. Kirjallisen sopimuksen tekemällä voi ehkäistä riitatilanteita ja kirjallinen sopimus kannattaakin aina tehdä kattavasti ja selkeään muotoon. Kun esisopimus on laadittu kahden osapuolen väliseksi, sitovat sopimuksen velvoitteet molempia osapuolia. Tämän myötä kummallakin osapuolella on oikeus vaatia esisopimuksen mukainen velvoite täytettäväksi siinä sovitulla tavalla. Yksipuolisen esisopimuksen tekeminen on myös mahdollista. Kannattaa kuitenkin huomata, että esimerkiksi kiinteistönkaupassa esisopimus sitoo käytännössä vain sen osapuolia eikä esimerkiksi samasta kiinteistöstä kiinnostunutta muuta ostajaa.

Esisopimusta koskevat samat muotomääräykset kuin pääsopimustakin. Tämän myötä on huomattava, että esimerkiksi kiinteistökaupan esisopimus on tehtävä maakaaren määräämässä muodossa, jotta se olisi pätevä. Kaupan kohteen hintaa ei vielä esisopimuksessa tarvitse määritellä tarkasti, mutta esisopimuksesta tulee kuitenkin ilmetä kauppahinnan laskemisen perusteet. Maakaarta koskevan hallituksen esityksen (HE 120/1994) mukaan esisopimuksessa on yksilöitävä vähintään ne perusteet, joiden avulla lopullinen hinta on laskettavissa, mutta hinta voidaan jättää riippumaan esimerkiksi rakennusoikeuden määrästä tai yleisestä hintakehityksestä.

Esisopimuksen osapuoli voi jättää täyttämättä esisopimuksessa sovitun velvoitteensa tai muuten toimia esisopimuksen vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa kyseessä on sopimusrikkomus. Kiinteistön omistaja voi esimerkiksi myydä kiinteistönsä esisopimuksesta huolimatta jollekin toiselle. Tämä vuoksi jo esisopimuksessa kannattaa sopia siitä, mitä tapahtuu, jos toinen ei noudatakaan sopimusta. Kiinteämääräinen sopimussakko on yleensä helpoin, sillä sopimusrikkomuksesta aiheutunutta muuta vahinkoa voi olla vaikea näyttää toteen. Sopimussakko voidaan sopia myös juoksevaksi, jolloin sen määrä kasvaa, kunnes sopimusrikkomuksen aiheuttama asiaintila on korjattu. Juoksevasta sopimussakosta sovittaessa on myös järkevää määrittää sen kesto. Muutoin sen aktivoituessa voi olla vaikeaa määrittää sakon määräaika, ellei kyseessä ole korjattavissa oleva tilanne, kuten myöhästyminen. Myös esimerkiksi kiinteistökaupassa ostajan esisopimuksen yhteydessä maksettu käsiraha voi toimia rangaistusluontoisena mikäli ostaja sittemmin vetäytyy kaupasta ilman perustetta.

Esisopimus kannattaa siis laatia kirjallisena ja sen on noudatettava muotomääräyksiltään samoja vaatimuksia kuin pääsopimuksenkin ollakseen pätevä. Lisäksi esisopimukseen on tärkeää määrittää täsmällisesti jo etukäteen mahdolliset seuraamukset sen rikkomisen varalta. Ammattitaitoiset juristimme auttavat mielellään esisopimusten laatimisessa, jotta se menee kerralla nappiin.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!

Tuliko tehtyä yrityksen nimissä kauppa, jonka haluaisit perua?

Meiltä kysytään usein, onko ostajalla mahdollisuus perua tekemänsä kauppa. Kysymykseen vastattaessa merkitystä on ainakin sillä, onko ostajana yritys vai kuluttaja. Yritysten välillä tehdyn kaupan osalta peruuttamisen ehdot nimittäin poikkeavat vastaavista kuluttajakaupan ehdoista.

Lähtökohtana laaja sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus

Yritysten välisessä kaupassa osapuolilla on laaja sopimusvapaus. Sopimus myös lähtökohtaisesti sitoo molempia osapuolia. Sopimuksen katsotaan syntyneen, kun tarjoukseen annetaan oikea-aikainen ja sisällöllisesti tarjousta vastaava hyväksyntä. Myös suullinen sopimus on pätevä.

Yritykset voivat lähtökohtaisesti päättää vapaasti sopimuksen ehdoista ja sopimukseen sitoutumisesta. Yritysten katsotaan lähtökohtaisesti sopimuksen osapuolina olevan tasavertaisessa asemassa keskenään. Tästä johtuen yritysten välistä sopimusvapautta ei ole nähty aiheelliseksi lailla rajoittaa. Käytännössä tämä lisää paitsi sopimukseen sitoutuvan yrityksen vapautta, myös vastuuta. ”Heikompaa” osapuolta ei lähtökohtaisesti yritysten välisessä kaupassa suojata. Tämä on syy, miksi kannustamme yrittäjiä konsultoimaan lakimiestä, kun he harkitsevat sitoutumista sopimukseen.

Yrittäjänä on sinun vastuullasi selvittää sopimukseen sisältyvät ehdot. Lähtökohtaisesti mikään ei myöskään estä sinua sitoutumasta sopimukseen ilman, että olet itse edes tutustunut sopimusehtoihin. Et voi myöhemmin vedota siihen, että et tiennyt jotain kaupan ehtoa, jos olet itse jättänyt tutustumatta sopimusehtoihin. Ole tarkkana erityisesti puhelimessa ja etäyhteyden välillä solmittavien sopimusten kohdalla!

Sopimuksen synnyttyä osapuolten mahdollisuus peruuttaa sopimus määräytyy lähtökohtaisesti sopimusehtojen perusteella. Yrittäjien on voitava luottaa sopimusten sitovuuteen, jolloin toisen osapuolen mielenmuutos kaupan solmimisen jälkeen ei onnistu noin vain yritysten välisissä kaupoissa. Kauppa voidaan yksin toisen osapuolen aloitteesta purkaa ainoastaan, jos siihen on erittäin painava syy. Esimerkiksi hetken mielijohde ei ole kaupan purkamisen syy.

Mahdollisuudet purkaa yritysten välinen kauppa

Mikäli tulit katumapäälle ja haluaisit purkaa tekemäsi kaupan, suosittelemme ensisijaisesti pyrkimään sovinnollisuuteen. Keskustele asiasta sopimuksen toisen osapuolen kanssa ja pyri neuvottelemaan sopimuksen purkamisesta.

Mikäli sopimuksen toinen osapuoli ei neuvotteluista huolimatta ole halukas purkamaan kauppaa, ovat mahdollisuutesi kaupan purkuun rajalliset. Mikäli peruutat sopimuksen ilman, että siihen on sopimuksen tai yleisten sopimusoikeudellisten oppien mukaan hyväksyttävä peruste, kyseessä on sopimusrikkomus. Ellei sopimuksesta muuta johdu, sopimusta rikkoneella osapuolella on velvollisuus maksaa toiselle sopijaosapuolelle vahingonkorvausta, jonka määrä määräytyy lähtökohtaisesti niin sanotun positiivisen sopimusedun mukaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa, että rikottu osapuoli on saatettava siihen taloudelliseen asemaan, johon hän olisi päässyt, jos sopimus olisi täytetty oikein.

Kaupan purkamiseen voi kuitenkin oikeuttaa toisen osapuolen tekemä olennainen sopimusrikkomuksen. Jos kauppa halutaan purkaa heti, sopimusrikkomuksesta kärsineen osapuolen tulisi voida osoittaa rikkomuksen olemassaolo. Lain mukaan purkamisen edellytykseksi on asetettu muun muassa kohdetta rasittava olennainen virhe tai vakava toimitusviivästys.

Myös ylivoimainen este (force majeure) voi muodostaa perusteen kaupan purkamiselle. Ylivoimaisen esteen muodostuminen edellyttää neljän edellytyksen täyttymistä: 1) tapahtuma on sattunut sopimuksen teon jälkeen, 2) sopimuksen osapuolet eivät ole voineet vaikuttaa asiaan, 3) tapahtuma ei ole ollut sopimusta tehtäessä ennakoitavissa ja 4) tapahtuma estää sopimuksen täyttämisen kokonaan tai osaksi tai tekee sen kohtuuttoman vaikeaksi.

Sopimuksen noudattamatta jättäminen voi olla hyväksyttävää myös silloin, jos sopimuksen ehto on toiselle osapuolelle kohtuuton.Kohtuuttomuutta arvioidaan tapauskohtaisesti. Mikäli yritysten väliseen sopimukseen on otettu tietty ehto, jonka soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, voidaan sitä joko sovitella tai jättää koko ehto huomiotta. Ehdon huomioimatta jättäminen ei kuitenkaan tee koko sopimusta automaattisesti pätemättömäksi.

Sopimuksen peruuttamisesta tai purkamisesta on lisäksi saatettu sopia sopimusehdoissa. Mikäli kartoitat mahdollisuuksiasi päästä irti tekemästäsi sopimuksesta, suosittelemme konsultoimaan lakimiestä. Sopimusehtoihin tutustumalla saatamme löytää ulospääsyn solmimastasi sopimuksesta.


Asianajotoimisto Annia Oy – Anna asiantuntijan auttaa

Yritykset ja yhteisöt

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. Kysy lisää!

Ammattilaiset avuksesi.

Asianajotoimisto Annia Oy, ota yhteyttä.

Yrityksen perustaminen on monivaiheinen prosessi ja siinä onkin hyvä tukeutua ammattilaisen neuvoihin. Asiantuntijamme auttavat ja opastavat sinua yrityksesi alkumetreistä lähtien.

Rakennusurakoissa sopimusten perussisältö nojaa yleisesti YSE 1998 -ehtoihin. Sopimuksia laadittaessa ja vimeistään riitatilanteessa on syytä ottaa ammattilainen avuksi.

Ammattilaisen hoitaessa asiaa, maksaa velallinen saatavan yleensä nopeammin. Ammattilaisen apu on erityisen tärkeää, jos asiakas on esimerkiksi riitauttanut saatavan, tai on mahdollista, että maksamattomuus johtuu muusta kuin maksukyvyttömyydestä.

Laki antaa suojaa niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Riita syntyy, kun on näkemysero esimerkiksi lain tai työsopimuksentulkinnasta tai työsuhteen päättämisen perusteista. Riitatilanteissa asiantuntijamme auttavat.

Liikehuoneiston vuokrausta säätelee erityislaki. Ero asuinhuoneiston vuokraukseen ilmenee selkeinten siinä, että monista säännöksistä voidaan poiketa erillisellä sopimuksella.

Osakekaupalla ja liiketoimintakaupalla on eroa. Yritystoiminnan luovutukset ovat helpointa ja edullisinta tehdä juuri osakeyhtiössä.

Kokeneet juristimme auttavat sinua monissa liiketoiminnassa eteentulevissa haasteissa. Ota yhteyttä ja anna asiantuntijan auttaa.

Välimiesmenettely on yksi vaihtoehto riita-asian ratkaisemiseen. Koska menettely ei ole julkinen, se on usein yritykselle edullista, koska liike- tai ammattisalaisuudet tai edes riidan olemassaolo eivät tule sivullisten tietoon.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa

 

Puh: 040 672 2255

 

Email: tarja@annia.fi

 

Kaikki yhteystiedot

 

Hinnasto & U.K.K

 

 


 

 

Riita- ja sopimusasiat

Monet toimeksiannot voidaan toteuttaa myös etäpalveluna. Kysy lisää!

Riita-asioissa pyritään ensisijaisesti sovitteluun, sillä asioiden ratkaiseminen käräjäoikeudessa voi nostaa kustannukset huomattavan suuriksi. Sovittelussa ammattitaito korostuu – anna meidän auttaa.

Työntekijänä ja työnantajana toimiminen koskee meistä useimpia elämämme aikana. Näitä rooleja koskevat monet oikeudet ja velvollisuudet.

Ostaessasi asunto-osakkeen, et osta itse huoneistoa vaan oikeuden hallita sitä. Lue sivuiltamme asunto-osakkeen kauppaan liittyvistä erityispiirteistä ja siitä, miten ongelmatilanteissa on syytä toimia.

Kiinteistökauppa on tarkoin lainsäädännöllä ohjattua ja siinä määritellään mm. niin ostajan kuin myyjänkin velvollisuudet. Ottamalla asiantuntijan avuksesi mahdollisimman varhaisessa ongelmien välttäminen ja selvittäminen helpottuu.

Suunnitteleko omakotitalon rakentamista? Tutustu rakennushankkeen vastuisiin ja velvollisuuksiin sivuillamme. Ja muistathan, asiantuntijamme auttavat mielellään!

Sivulta löydät paljon hyödyllistä tietoa mm. Airbnb -vuokraukseen, vuokrasopimuksen tekemiseen sekä irtisanomiseen ja purkamiseen liittyen. Asiantuntijamme ovat myös aina käytettävissäsi, ota yhteyttä!

Elämä on monien sopimusten viidakko. Ongelmatilanteissa on syytä turvautua lakiasiantuntijan apuun – näin varmistat itsellesi parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Ota yhteyttä ja anna meidän auttaa!