Tuomioistuinsovittelu

Sovittelu on mahdollista yleisissä tuomioistuimissa sellaisten riita- ja hakemusasioiden osalta, jotka voitaisiin muutoinkin käsitellä tuomioistuimessa. Tuomioistuinsovittelussa sovittelijana toimii tuomari, jonka tehtävänä on auttaa osapuolia löytämään riitaan yhteinen ratkaisu. Sovittelu on vaihtoehto oikeudenkäynnille eikä saavutettu sovinto perustu suoraan lain soveltamiseen.

Sovittelu on vapaaehtoista ja sen aloittaminen edellyttää kaikkien riidan osapuolten suostumusta. Osapuolet voivat yhdessä tai erikseen pyytää tuomioistuimelta sovittelun aloittamista kirjallisella ja vapaamuotoisella hakemuksella. Asian siirtämistä sovitteluun voidaan pyytää myös tuomioistuimessa jo vireillä olevasta oikeudenkäynnistä. Päätöksen sovittelun aloittamisesta tekee tuomioistuin.

Sovitteluistunto järjestetään mahdollisimman nopeasti, ja tavoitteena on yleensä saada asia käsiteltyä yhden päivän aikana. Sovittelu on ehdottoman luottamuksellista. Siitä ei laadita pöytäkirjaa eikä käytyjä keskusteluja muutoinkaan tallenneta. Sovittelusta peritään käsittelymaksu kuten muistakin tuomioistuimessa käsiteltävistä asioista. Osapuoli voi käyttää sovittelussa apunaan myös lakimiestä. Tuomioistuinsovittelua varten on mahdollista hakea myös oikeusapua, jolloin valtio maksaa avustajan kustannukset kokonaan tai osittain.